อื่นๆ (สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของพื้นที่ศึกษานำร่องในบริบทของจังหวัดต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อจัดทำกรอบการศึกษาด้านการปรับตัวต่อภูมิอากาศแบบบูรณาการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

 จริยา ฐิติเวศน์, 2556

แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปัญหาน้ำท่วมและแนวทางการจัดการน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, 2554

วงจรรอบวันและการผันแปรความถี่สูงของฝนในประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับมรสุมฤดูร้อน

 อุษา ฮัมฟรี่, 2553

แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจ 

 กิติกร จามรดุสิต, 2553
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  ฐากูร เกิดแก้ว, 2553
ความแปรปรวนของปริมาณฝนภายในฤดูกาลของประเทศไทยที่เกิดเนื่องจากปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscillation (MJO)  ปัทมา สิงหรักษ์, 2553
การศึกษาเครื่องมือและกลไกทางด้านเศรษศาสตร์และกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาโลกร้อนและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย  โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2552
การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่วิกฤติ [เล่ม1_Part1] , [เล่ม1_Part2]  แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล, 2552
การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก  สิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2552
การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD)
 ลดาวัลย์ พวงจิตร, 2552
Establishment of Knowledge and Network of Researchers on Environment and Climate Change in Thailand and Neighboring Countries (CLMV-T)  ศรีสุดา จารยะพันธุ์, 2552
การประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนการบริโภคระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญ และการระบุกิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เป็นสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจก  ชยันต์ ตันติวัสดาการ, 2552
ครุวิจัยพลังงานในพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) [เล่ม1_Part1] , [เล่ม1_Part2] , [เล่ม1_Part3]  กำพล ประทีปชัยกูร, 2552
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย  เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2551
โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากอุตสาหกรรม (ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา)  ชยันต์ ตันติวัสดาการ, 2551
 การจัดแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดมูลค่าน้ำสูงสุดด้วยวิธีดีคอนโวลูชั่น  กีรติ ชยะกุลคีรี, 2551
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย  สมพร อิศวิลานนท์, 2551
การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM 3 สำหรับประเทศไทย  สิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2550
ความแปรปรวนของสภาพอากาศของประเทศไทยอันเนื่องมาจากความผิดสภาพทางสมุทรศาสตร์  ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, 2550
การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความล่อแหลมของพื้นทีวิกฤติ  แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล, 2550
การศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี  อัทธ์ พิศาลวานิช, 2550

 

 

 

Visitors: 90,403