"2bgreen4ever รักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ"
ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=k1iN1RyDhEk
"กระแสการปฏิรูปการขนส่งทางราง...เกิดขึ้นเมื่อใด?!?!" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอการปฏิรูปการขนส่งทางรางเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเสนอแนะในหลายเวทีเสวนาและสาธารณะ ตามลิงค์ดังต่อไปนี้

 

"กระแสการปฏิรูปการขนส่งทางราง ...เกิดขึ้นเมื่อใด?!?!"

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอการปฏิรูปการขนส่งทางรางเมื่อปี พ.ศ. 2550จากการเสนอแนะในหลาย เวทีเสวนาและสาธารณะ ตามลิงค์ดังต่อไปนี้

Reform of Railway Thailand (Part 1/2)

ฺฺBy.นายเกริกกล้า สนธิมาศ

 Reform of Railway Thailand (Part 2/2)

By.นายเกริกกล้า สนธิมาศ

Railway Thailand 2020

By.นายเกริกกล้า สนธิมาศ

   
รวม VDO การบรรยายพิเศษภายในงาน TILOG2018 @Hall 98 BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561
ต้นทุนโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบ
https://www.youtube.com/watch?v=k1iN1RyDhEk
https://youtu.be/k1iN1RyDhEk

https://youtu.be/k1iN1RyDhEk
Visitors: 760,841