มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย สมหญิง สุนทรวงษ์, 2552
การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย พิชญ รัชฎาวงศ์, 2552
การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อประเทศไทย ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ,2552
ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, 2552
การศึกษากฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารปนเปื้อนและสารตกค้างบางชนิดในอาหารเพื่อการเตรียมการของประเทศไทย  [เล่ม1] , [เล่ม2_Part1] , [เล่ม2_Part2] เบญจมาศ ปัทมาลัย, 2551
การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ.2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย [เล่ม1] , [เล่ม2] , [เล่ม3][เล่ม4] , [เล่ม5]  นิรมล สุธรรมกิจ, 2551
ผลของความต้องการระบบรับรองและฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, 2551
โครงการศึกษาการจัดสรรพันธกรณีระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, 2551
การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร สำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ นิรมล สุธรรมกิจ, 2551
การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH วราพรรณ ด่านอุตรา, 2551
การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, 2551
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ "แนวทางเลือกที่เหมาะสมในการจดทะเบียนสารเคมีตามระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) สำหรับประเทศไทย" พีรพร พละพลีวัลย์, 2550
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, 2550
การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป วราพรรณ ด่านอุตรา, 2549
การศึกษาผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยและข้อเสนอ พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, 2549
การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) สุจินต์ ศรีคงศรี, 2549
การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2549
การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2548
หน่วยจัดการความรู้ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์สากล บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2548
การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพและแนวโน้มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2547
โครงการการศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วย "หมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป" เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2548
การเพิ่มศักยภาพและการวางกรอบกติกาเพื่อดำเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2547
การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2547
การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, 2547
การศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์, 2547
เวทีสาธารณะ-จับกระแส EARTH SUMMIT 2 สู่สังคมไทย สมพร กมลศิริพิชัยพร, 2544
การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านการผลิตตามแนวทางของ Global Reporting Initiative กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ในประเทศไทย สมพร กมลศิริพิชัยพร, 2543
การพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์สนเทศเพื่อการประเมินมีเทนจากนาข้าว จอร์จ เกล, 2542
ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัชรี แสนจันทร์, 2542
การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม อรัญ หันพงศ์กิตติกูล, 2542
การปล่อยออกของก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยและการจัดทำฐานข้อมูล พิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์,2542
การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว สิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2542
ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ, 2542
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกเฉพาะมีเทนในประเทศไทย อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, 2542
Visitors: 79,868