ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

การกำหนดหัวข้อวิจัยเพื่อรองรับมาตรา 67 วรรคสอง ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กรณีศึกษา: พื้นที่มาบตาพุด

 สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2553

การศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

 สุจิตรา วาสนาดำรงดี, 2551

 การศึกษาทางกฎหมายและการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ 

 ชยันต์ ตันติวัสดาการ, 2550

โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs Intelligent Unit)  [เล่ม1] , [เล่ม2] , [เล่ม3] 

 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2550

 

 

 

Visitors: 79,868