คุณภาพอากาศ

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนักสืบสายลม [เล่ม_Part 1][เล่ม1_Part 2][เล่ม1_Part 3]

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, 2552

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ [เล่ม1_Part1] , [เล่ม1_Part2] [เล่ม1_Part3]

เจียมใจ เครือสุวรรณ, 2551

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2551

การศึกษาผลกระทบจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยที่เป็นสารก่อมะเร็งต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง

มธุรส รุจิรวัฒน์, 2550
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม [เล่ม1_Part1] , [เล่ม1_Part2] นันทวรรณ วิจิตรวาทการ, 2549

 

 

Visitors: 79,870