มาตรการภาษีคาร์บอนของประเทศต่างๆ • ธงฟินแลนด์.png
  ฟินแลนด์นับเป็นประเทศแรกที่นำระบบการจัดเก็บภาษีคาร์บอนมาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1990 เพิ่มเติมจากการเรียกเก็บภาษีเชื้อเพลิงพื้นฐาน (basic tax) ที่มีการบังคับใช้อยู่ก่อนแ...

 • ธงNetherlands.jpg
  ประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มดำเนินการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนเมื่อปี ค.ศ.1990 แต่ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีเสียใหม่ในปี ค.ศ.1992 โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากเชื้อเพลิง (environme...

 • ธงสวีเดน.jpg
  ประเทศสวีเดนเริ่มนำภาษีคาร์บอนมาใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1991 พร้อมๆ กับการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีในภาคพลังงานและการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในภาคพลังงาน โดยในช่วงเริ่มต้นกำหน...

 • ธงเดนมาร์ก.jpg
  ประเทศเดนมาร์กเริ่มมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993 ในอัตรา 100 DKK/tonCO2 ต่อมารัฐบาลเดนมาร์กได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลบั...

 • ธงแคนาดา.jpg
  จังหวัดควีเบก ของประเทศแคนาดา นับเป็นจังหวัดแรกของแคนาดาที่นำระบบภาษีคาร์บอนมาใช้โดยได้เริ่มเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน (ได้แก่ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิ...

 • ธง-ออสเตรเลีย.png
  ในปี ค.ศ. 2011 ประเทศออสเตรเลียได้ออกฎหมาย Clean Energy Bill โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อน และ ให้บรรลุข้อตกลงในพิธีสารเกียว...

 • ธง-สหราชอาณาจักร.png
  สหราชอาณาจักร ได้มีการเรียกเก็บภาษี Climate Change Levy ในปี ค.ศ. 2001 สำหรับการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ ภาคราชการ โดยมีข้อกำหนดว่ารายรับภาษีที่ได้จะต้องถูกหมุนเวีย...

 • เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบภาษีคาร์บอนที่มีการใช้งานจริงในประเทศต่างๆแล้วจะพบว่าแต่ละประเทศมีการกำหนดระบบภาษีคาร์บอนที่แตกต่างกัน (ทั้งฐานภาษีอัตราภาษี) และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน (ต...
Visitors: 627,107