สรุป Logistics Trend 2019 โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)

 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/สภาพัฒน์ วันที่โพสต์ :  18 ม.ค. 2562
       
 สรุป Logistics Trend 2019
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) 

จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ logistic@nesdb.go.th


จดหมายข่าวฉบับเต็ม: http://bit.ly/LogTrends2019
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
Visitors: 760,946