นวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/EconTU Official วันที่โพสต์ :  20 ม.ค. 2562
       
 นวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
 
การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย#1
 
การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย#2
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2562 (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลิกโลก" : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย

กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

การนำเสนอในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย" โดย ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน) วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
Visitors: 674,461