ประกาศกรมการขนส่งทางบก : การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑

 
แหล่งที่มา : http://www.thaitruckcenter.com วันที่โพสต์ :  12 ก.ย. 2561
       
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง
"การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑"


ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(ประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก <<

   
Visitors: 323,398