กรมโรงานอุตสาหกรรม


พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2555
เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่อยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น พ.ศ.2559
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2556
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พ.ย. 2553
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2552
เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2558
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2551
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2551
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2550
Visitors: 760,870