กรมควบคุมมลพิษ


พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
(กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ )
(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การปล่อยทิ้งสารเบนซีนและสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
(ร่าง) แผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ ( พ.ศ. 2560-2564 )
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579)  
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน   
Visitors: 702,531