ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  28 พ.ค. 2561
       
 ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

ทัศนคติแบบไหนที่รัฐควรมีเพื่อรับเทคโนโลยีที่เข้ามาปั่นป่วน และหลายโจทย์สำคัญ เช่น แท็กซี่ผ่านแอ็พ โดรน และ ICO ควรกำกับดูแลไปในทิศทางไหน ไทยจะก้าวไปสู่การเป็น digital hub ได้อย่างไร
ติดตามคำตอบจาก ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช นักวิจัยทีดีอาร์ไอ 

นอกจากนี้ คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะมาให้ตอบว่า การปรับทัศนคติของผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มองผลระยะยาวเป็นไปได้หรือไม่

TDRI Annual Public Conference 2018 สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 
"ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"
14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
Visitors: 760,916