ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/tdritv
วันที่โพสต์ :  28 พ.ค. 2561
       
 ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน
 
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ทีดีอาร์ไอ จะให้คำตอบว่า สวัสดิการที่พร้อมสำหรับ แรงงานในระบบและนอกระบบ ในยุคแห่งความปั่นป่วนเทคโนโลยี ควรมีทิศทางและหน้าตาอย่างไร นอกจากนี้ เราจะนำเทคโนโลยีมายกระดับการแจกจ่ายสวัสดิการสังคมให้ถูกต้อง ถึงมือถูกตัวคน เพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเงินช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ได้อย่างไร


ติดตามคำตอบจาก ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ทีดีอาร์ไอ และ คุณสุทธิพงศ์ กนกากร สมาชิกคณะทำงานด้านเทคนิค National Digital ID และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3TDRI Annual Public Conference 2018 สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี" 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
Slide ประกอบการนำเสนอ   Click

TDRI Annual Public Conference 2018 สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 
"ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี"
14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
Visitors: 760,931