พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

 
แหล่งที่มา : www.youtube.com/EconTU Official วันที่โพสต์ :  23 พ.ค. 2561
       

 พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับ
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย


ร่วมเสวนาโดย

     1. คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ จำกัด และกรรมการ คณะ 
         กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     2. คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฉลกดอทคอม จำกัด

     3. ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     4. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     5. คุณพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
         (ก.ล.ต.)

     6. ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of economics, Thammasat University, Thailand
 
   
Visitors: 42,959