จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

 

การใช้พลังงาน จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
(Energy Consumption by Economic Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)


แหล่งที่มา : http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : กระทรวงพลังงาน
Visitors: 44,798