สถิติและข้อมูลการใช้พลังงาน

 

แหล่งที่มา : http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : กระทรวงพลังงาน 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
รายเดือน  

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มกราคม - สิงหาคม 2560
(Table of Thailand Energy Balance January - August 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย สิงหาคม 2560 
(Table of Thailand Energy Balance August 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย กรกฏาคม 2560
(Table of Thailand Energy Balance July 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มิถุนายน 2560 
(Table of Thailand Energy Balance June 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย เมษายน 2560
(Table of Thailand Energy Balance April 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มีนาคม 2560
(Table of Thailand Energy Balance March 2017)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2560
(Table of Thailand Energy Balance February 2017)


ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มกราคม 2560
(Table of Thailand Energy Balance January 2017)

รายปี  

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2559
(Table of Thailand Energy Balance 2016)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558
(Table of Thailand Energy Balance 2015)


ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2557
(Table of Thailand Energy Balance 2014)

ตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2556
(Table of Thailand Energy Balance 2013)


   


การใช้พลังงาน จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
(Energy Consumption by Economic Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)

การใช้พลังงาน สาขาเกษตรกรรม
(Energy Consumption for Agricultural Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559) 
การใช้พลังงาน สาขาเหมืองแร่
(Energy Consumption for Mining Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559) 
การใช้พลังงาน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
(Energy Consumption for Manufacturing Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559) 
การใช้พลังงาน สาขาก่อสร้าง
(Energy Consumption for Construction Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)
การใช้พลังงาน สาขาบ้านอยู่อาศัย
(Energy Consumption for Residential Sector) 
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)
การใช้พลังงาน สาขาธุรกิจการค้า
(Energy Consumption for Commercial Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)
การใช้พลังงาน สาขาขนส่ง
(Energy Consumption for Transport Sector)
(ตั้งแต่ปี 2536 - 2559)
Visitors: 702,529