เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
ศึกษาแผนที่เดินทาง (Road Map) สำหรับงานวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของไทย สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2552
การสะสมและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น ศศิธร พุทธวงษ์, 2551
การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์สำหรับตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ วิเชียร ยงมานิตชัย, 2548
ศูนย์วิจัยและทดสอบการเติมอากาศ อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล, 2545
จัดตั้งศูนย์ตรวจประเมินเตาเผาขยะมูลฝอย สมรัฐ เกิดสุวรรณ, 2545
การพัฒนาระบบ SBR แบบสำเร็จรูปเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร  นพดล เจียมสวัสดิ์, 2545
การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบเพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
วิเชียร ยงมานิตชัย, 2545
การปรับสภาพดินด้วยสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำชะละลายขยะ
เฉลิมราช วันทวิน, 2545
ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นเชื้อเพลิง  วิษณุ มีอยู่, 2545
การวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์วัดค่าบีโอดีโดยหัววัดจุลินทรีย์ วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2545
Visitors: 79,870