สวีเดน

ประเทศสวีเดนเริ่มนำภาษีคาร์บอนมาใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.. 1991 พร้อมๆ กับการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีในภาคพลังงานและการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในภาคพลังงาน โดยในช่วงเริ่มต้นกำหนดให้เรียกเก็บภาษีคาร์บอนในอัตรา 250 SKR/tonCO2 แล้วค่อยๆ ปรับอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเป็น 1,010 SKR/ton CO2 (หรือเทียบเท่ากับ 109.7 ยูโรต่อตัน) ในปี ค.. 2008

 

อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับในกรณีของหลายๆ ประเทศ การเก็บภาษีคาร์บอนของประเทศสวีเดนก็มีกากำหนดให้มีข้อยกเว้นในบางสาขาการผลิต โดยในกรณีของภาคอุตสาหกรรมทั่วไป จะยกเว้นให้จ่ายภาษีเพียง 50% ของอัตราภาษีปกติ (ยกเว้นในช่วงปี 1993-1996 ที่จ่ายเพียง 25%) ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานอย่างสูงบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เยื่อและกระดาษ และรวมถึงการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีคาร์บอนเลย

Visitors: 50,453