อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 

  ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ, 2555
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์, 2554
ศึกษาการจัดการการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในภาคขนส่งทางบก  นาตยา คล้ายเรือง, 2552
แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม  บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, 2552
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2"
บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร, 2551
การจัดการมาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ถ่านหิน  นิมิต บุญภิรมย์, 2551
การผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวล 
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, 2551
จำเป็นเพียงใด..ที่ไทยต้องซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้าน  สุพจี นิลอุบล, 2550
การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  พงศา พรชัยวิเศษกุล, 2549
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย[เล่ม1] , [เล่ม2] , [เล่ม3] บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร, 2548

 

 

Visitors: 90,403